כל השופך דמם של רשעים, כאילו הקריב קרבן

קראנו היום בתורה פרשת ראש חודש בפרשת פנחס. וכדאי מאוד לעשות מנהג, שנאמר בכל ראש חודש משהו על פנחס, כי פנחס הוא אליהו והוא יקדים את המשיח. והוא הסמל לקנאות ולנקמה".

פנחס נקם את נקמת ישראל, וכתוב עליו "ויכפר על בני ישראל". שאלו חז"ל: "וכי קרבן הקריב שנאמר בו כפרה? אלא ללמדך שכל השופך דמם של רשעים, כאילו הקריב קרבן". מצווה דאורייתא היא לשפוך דם רשעים, ומי שעושה זאת, כאילו הקריב קרבן. לצערנו, אין עדיין בית המקדש, ואי אפשר להקריב קרבן; המבין יבין, והמקדש יעשה!