איך נפלו גיבורים!

על במותיך חלל, איך נפלו גבורים! איך יתכן שעל הריך הקדושים, הרי הגלבוע והסביבה, הָרי א"י, ארץ הצבי והקודש, שעליהם מקריבים ישראל להקב"ה קרבנות לא-ל עליון, נפלו חללים וגבורים?! הַרי חללים אלה שנפלו בידי הערלים הפלשתים מהווים חילול השם, שהרי כל נצחון של הגוי על צבאות ישראל בא"י הוא חילול השם ובזיון; ואיך הביא הקב"ה גם טרגדיה לעם וגם חילול לשמו?! ונ"ל שבכל מקום שכתוב "חלל" מדובר באדם שנהרג ע"י אחר, בדרך כלל במלחמה, ויש בזה מענין חילול השם.