לא עמדה על ישראל אומה יותר אויבת ממנה

הם שונאי ישראל בדם, ולעולם לא יקבלו את מרות ישראל והקב"ה, אין להם מקום בארץ. והרי את אכזריותם ורעתם כבר הזכיר הרמב"ם באיגרת תימן, וז"ל: "ואתם, אחינו, ידוע לכם שהקב"ה הפילנו במהמרות עוונותינו בתוך אומה זו, שהיא אומת ישמעאל, שרעתם חזקה עלינו, והם מתחכמים להרע ולמאוס אותנו… ושלא עמדה על ישראל אומה יותר אויבת ממנה ולא אומה שהרעה בתכלית הרעה לדלדל אותנו ולהקטין אותנו ולמאוס אותנו כמוהם. שאפילו דוד המלך עליו השלום, כשראה ברוח הקודש כל הצרות העתידות לישראל, התחיל לצעוק ולקונן בלשון האומה מרעת בני ישמעאל, ואמר: 'אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר'. וראו איך זכר קדר משאר בני ישמעאל, לפי שהמשוגע (מוחמד) הוא מבני קדר, כמו שהוא מפורסם מיחוסו. ועוד, דניאל לא ספר קטנותנו ודלדולנו אלא במלכות ישמעאל שתיכנע במהרה… ואנחנו בעודנו סובלים שעבודם וכזביהם ושקרותם למעלה מיכולתנו שאין ביכולת האדם כח לסבול…".